Logo

Legislație

Acte normative care reglementează activitatea instituției (textele acestora pot fi consultate pe http://legislatie.just.ro)

 • Constituția României;
 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupţiei;
 • LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • H.G. nr. 478/2016 – privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/2002;
 • Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
 • LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Subiecte corelate