PROGRAM AUDIENȚE

LUNI - VINERI

9.00 - 13.00

Bugetul comunei

Taxe și impozite locale

Achiziții publice

Formulare tip

LEGĂTURI EXTERNE

Anunțuri

11 noiembrie 2016

 

PRIMĂRIA COMUNEI ŢIGĂNEŞTI         

JUDETUL TELEORMAN

Tel:0247330001/fax:0247330339

e-mail:primariatiganesti@yahoo.com                                     

 

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

PRIMĂRIA ŢIGĂNEŞTI,  cu sediul în localitatea Ţigăneşti, judeţul Teleorman organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

-Muncitor calificat: 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 

 

Conţinutul dosarului   pentru inscrierea la concurs:

-cerere de înscriere la concurs

-copie act de identitate

-copie act de studii

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

-cazierul judiciar

-adeverinţă medicală specifică

-adeverinta medicala de la Medicina muncii

-curriculum vitae

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

- Studii medii;

- cetăţenie romănă

-să cunoască bine limba română scris şi citit

- vârsta minimă de 18 ani

-capacitate deplină de exerciţiu

-stare de sănătate corespunzătoare

-nu are condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni

-adaptabilitate

-asumarea responsabilitatilor

-capacitate de implementare

-capacitatea de a rezolva probleme

-capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite

-capacitatea de analiza si sinteza

-creativitate si spirit de initiativa

-capacitatea de planificare si de a actiona strategic

-capacitatea de a comunica

-capacitatea de a lucra independent

-capacitatea de a lucra in echipa

-respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei

-conduita in timpul serviciului

 

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
  3. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, rerepublicat.
  4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata si modificata.
  5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata.

 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 14.11.2016 – 25.11.2016, între orele 8.00-16.30,,  la sediul Primăriei Ţigăneşti.

 

Selectarea dosarelor de concurs:28.11.2016

Rezultatele selectării dosarelor de concurs:29.11.2016

 

 

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 05.12.2016,  ora 10.00 ,

- Proba interviu în data de 05.12.2016,  ora 13.00

 

Afişarea rezultatului: 06.12.2016

 

Depunere contestaţii: 09.12.2016

 

Afişarea rezultatului contestaţiilor şi a rezultatelor finale:12.12.2016 

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Ţigăneşti, persoană de contact: Brînceanu Florica telefon: 0247330001.

 

 

 

PRIMAR

PISICĂ FLORIAN-GELU

DESCĂRCARE DOCUMENTE

Promovare funcționari publici (11 KB)Promovare funcționari publici (11.02 KB)
Internet Power Web Design Alexandria